RODO

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie jest ZUP ELSTOP Sp. z o.o.

 2. Siedziba administratora znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Królowej Jadwigi 34.

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na dres email: elstop@elstop.net.pl.

 4. ZUP ELSTOP Sp. z o.o. realizując przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wprowadziła Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz wyznaczyła koordynatora ds. ochrony danych osobowych.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  - zawarcie i prawidłowa realizacja umowy, w tym zapewnienie należytej jakości usług, obsługa procesu reklamacyjnego oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub do jej zakończenia,

  - wypełnienie przepisów prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawy o ochronie osób i mienia), przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,

  - marketing bezpośredni usług własnych w czasie trwania umowy,

  - tworzenie zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń,

  - ustalenie roszczeń, ich obrona i ewentualne dochodzenie

  - weryfikacja wiarygodności finansowej oraz zdolności spłaty zobowiązań przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy- dotyczy to także danych, które pozyskaliśmy z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę-Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.

 1. Dane osobowe będą udostępnione:

  - organom władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,

  -  podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nimi umów, w tym umów powierzenia tj. firmy z grupy kapitałowej, obsługujące nasze systemy informatyczne, firmy doradcze, audytowe, podatkowe ,fakturowanie i rozliczanie umów, z zakresu obsługi  danych osobowych, usługi rachunkowe i prawne, firmy realizujące usługę ochrony fizycznej, transportu/konwojowania wartości pieniężnych, montażu i serwisu urządzeń, utrzymaniu czystości, pośredniczące w sprzedaży naszych usług, świadczące usługi płatnicze (banki), nabywające od nas wierzytelności, prowadzące obsługę kurierską i pocztową.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania i realizacji umów.

 2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
  2. ograniczenia przetwarzania
  3. przenoszenia danych
  4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane

 2. Państwa dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Kontakt i informacje:

ZUP ELSTOP Sp. z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 34